PRIVACY VERKLARING – DATA PROTECTION –

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens m.b.t. opleidingen, activiteiten, events, lidmaatschap

 

 

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

 

Supply Chain Masters bestaande uit Supply Chain Masters VZW & VIB Opleidingen & Informatie NV (gezamenlijk genoemd als SCM hieronder) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die toelaten om natuurlijke personen te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die doorgegeven worden in het kader van deze kennisgeving zullen door Supply Chain Masters steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

 

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

1.1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Supply Chain Masters VZW, 100% eigenaar van VIB NV, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.

 

1.2. Uw contactpersoon voor alle info omtrent het verwerken van uw gegevens is Yannick Lafère
te bereiken via [email protected]  .

 

1.3. Supply Chain Masters zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

1.4. Supply Chain Masters zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)

 

1.5. Supply Chain Masters garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving. 

 

 

 

 

2.De persoonsgegevens die worden verwerkt

 

2.1. Deelname aan een (online) opleiding/ activiteit/ event

2.1.1. Aanmelding voor lidmaatschap SCM

2.1.2. Supply Chain Masters verzamelt in deze gevallen volgende persoonsgegevens:

– E-mailadres

– Persoonsgegevens die mogelijk reeds gekend zijn, zoals: 

 1. Naam
 2. Voornaam
 3. Functie
 4. Adres
 5. Telefoonnummer(s)
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Facturatiegegevens met mogelijks PO/ bestelbonnummer

Deze persoonsgegevens kan u steeds opvragen/ aanpassen d.m.v. een mail te sturen naar: [email protected]

 

2.1.3. Supply Chain Masters verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

 

2.1.4. Daarnaast verzamelt Supply Chain Masters persoonsgegevens om de goede opvolging en optimalisatie van de nieuwsbrief en gebruikerservaring te garanderen. Supply Chain Masters maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en evt. technische fouten te analyseren:

– Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens;

– Informatie m.b.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerkinformatie;

 

2.1.5. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres bewaard op een aparte lijst, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je geen ongewenste e-mails meer ontvangt.

 

 1. Bron van de persoonsgegevens

3.1. Aanmelding voor opleidingen, activiteiten, evenementen of lidmaatschap

3.3.1. Supply Chain Masters verwerkt naast de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt, ook persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere bron, namelijk onze bestaande database . Via een mail naar [email protected]  kan u zelf uw persoonsgegevens aanpassen.

 

 1. Doeleinden voor gegevensverwerking

4.1. Communicatie omtrent onze opleidingen, activiteiten, evenementen of lidmaatschap

4.1.1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:

– Het gericht en zo correct mogelijk informeren over nieuws, opleidingen, activiteiten, evenementen van SCM of waaraan door ons wordt deelgenomen

–   Promotie van SCM lidmaatschap

– Indien nodig, ervoor zorgen dat je geen ongewenste nieuwsbrieven / uitnodigingen voor evenementen meer ontvangt

 

4.1.2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.

 

 1. Rechtsgrond voor de verwerking

5.1. Communicatie omtrent opleidingen, activiteiten, evenementen, het lidmaatschap.

5.1.1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

De toestemming die je voor deze verwerking geeft door dit aan te duiden op het betreffende formulier.

Het bewaren van het e-mailadres in geval van uitschrijven doen we op basis van een algemeen belang dat het SCM nastreeft, nl. om te kunnen aantonen en nagaan welke betrokkenen hebben aangegeven geen ongewenste nieuwsbrieven / uitnodigingen voor opleidingen, activiteiten, evenementen meer te willen krijgen en dit te kunnen handhaven.

 

 1. Bewaartermijn

SCM zal data van personen die op consistente manier niet meer door ons gemaild of gecontacteerd kunnen worden, deactiveren. Gedeactiveerde data zullen elke twee jaar gereviseerd en gedeletet worden, indien geen mailings of andere CRM interacties zijn geweest met deze data van personen.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar [email protected].
SCM zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

 

7.1. Je hebt steeds het recht je toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

7.2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Door SCM wordt gebruik gemaakt van direct marketing, wanneer SCM nieuwsbrieven of uitnodigingen voor opleidingen, activiteiten, evenementen,  het lidmaatschap verstuurt, mits uw toestemming. U kan zich hiervoor ook zelf uitschrijven via een link onderaan de verstuurde e-mails.

 

7.3. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer SCM zich baseert op gerechtvaardigde belangen of een algemeen belang. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. SCM zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

7.4. Je hebt het recht om van SCM uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. SCM zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. SCM zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

7.5. Je hebt het recht om van SCM onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen.

 

7.6. Je hebt het recht van SCM zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. SCM  is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lid statelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Wanneer SCM de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je SCM hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 

SCM kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.

Wanneer je je recht op wissing uitoefent, wordt jouw e-mailadres bewaard op een aparte lijst, zodat wij kunnen aantonen welke betrokkenen het recht op wissing hebben uitgeoefend en bijgevolg niet meer in onze systemen terecht mogen komen.

 

7.7. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer SCM de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die SCM aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

7.8. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan SCM hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

7.9. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

 

Supply Chain Masters Website Cookie Policy

 

 

Het gebruik van “cookies” op onze website

 

Tijdens een bezoek aan www.supplychainmasters.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer (of eender welk ander mobiel apparaat, op voorwaarde dat u hiermee kan surfen op het internet, zoals uw smartphone of tablet) wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Supply Chain Masters maakt voor een optimale gebruikservaring van onze website gebruik van zowel First party cookies (technische cookies van de website met tot doel de site optimaal te laten functioneren) als Third party cookies (zoals bijvoorbeeld Google Analytics) Voor onze Third Party cookies zal u steeds om toesteming gevraagd worden via een balk onderaan of bovenaan de website met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Google analytics

 

De Supply Chain Masters website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief