Transitie circulaire economie

2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent: meer consumptie en meer productie. Maar tegelijk komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen onder druk.
De oplossing is een transitie naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven. Dit doen we via een efficiënt en slim materiaalgebruik, met de voorkeur voor herbruikbare grondstoffen. Daarnaast sluiten we materialenkringlopen en passen we nieuwe businessmodellen toe zoals de deeleconomie en product-dienstcombinaties.
Circulaire economie gaat dus over meer dan recycleren. Het is ook het fundamenteel herdenken van producten en systemen: slim design, levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, product-dienstcombinaties invoeren, andere consumptiemodellen ondersteunen gebaseerd op gedeeld gebruik …

Gezamenlijke ambitie

Om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten, gaan sinds 1 januari 2017 de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 2020) samen verder onder de noemer ‘Vlaanderen Circulair’, ondergebracht bij OVAM. Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en bemiddelaar voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.
De transitie circulaire economie kan alleen maar slagen door, vertrekkend vanuit Visie 2050, een sterke gezamenlijke ambitie te ontwikkelen op langere termijn en dat vervolgens resultaatgericht in te vullen met concrete acties en initiatieven op het terrein. Die acties en initiatieven komen uit de diverse partnerschappen, maar kunnen ook experimenten zijn die lopen en opvolging verdienen omdat ze de transitie vooruithelpen. Experimenteren, doen (durven en durven falen), opvolgen en leren, opschalen en verankeren zijn de basis van transitiemanagement.

Ondersteunend en aanbodgestuurd

Om dit concreet te maken, combineren we een ondersteunende aanpak met een meer proactieve aanbodgestuurde benadering. In beide gevallen vertrekken we vanuit een samenhangend en geïntegreerd geheel van zes kernactiviteiten:

  • NETWERK: opbouwen van partnerschappen, co-creatie en gedeeld eigenaarschap
  • LABO: pioniers en pragmatische doeners op maat (financieel) ondersteunen
  • KENNIS: kennisdeling en gerichte beleidsrelevante onderzoeksopdrachten
  • BELEID: richtinggevend en ondersteunend beleid, coördinatie tussen administraties
  • INNOVATIE: innovatie en ondernemerschap richting circulaire economie stimuleren en versnellen door het gericht inzetten van instrumenten
  • VERANKEREN: principes en goede praktijken rond circulaire economie opschalen en verankeren.

Bij de ondersteunende aanpak spelen we vanuit de kernactiviteiten in op de vragen en behoeften van de verschillende stakeholders, bij wie dus het initiatief ligt. Bij de aanbodgestuurde benadering hanteren we een meer proactieve aanpak onder de vorm van een rollend werkprogramma rond een beperkt aantal werven:

  • Green Deal Circulair Aankopen
  • Circulaire stad
  • Circulair ondernemen.

De ondersteunende en aanbodgestuurde aanpak staan daarbij uiteraard niet volledig los van elkaar. Waar mogelijk leggen we de nodige verbindingen om te komen tot synergieën.
Meer informatie – Vlaanderen Circulair

Bron: Vlaanderen.be – 17/09/19