Leveranciersmanagement is dé inkooptrend voor 2021

Leveranciersmanagement is dé inkooptrend voor 2021

Leveranciersmanagement is dé inkooptrend voor 2021!

Supply Value heeft voor het negende jaar op rij onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends op het gebied van inkoop. Hiermee wordt duidelijk aan welke thema’s inkoopprofessionals komend jaar veel prioriteit gaan geven. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt om uw eigen inkoopstrategie te toetsen aan het bredere werkveld en zo nodig bij te stellen.

Voor dit onderzoek is een enquête onder inkoopprofessionals in Nederland en België verspreid. In de enquête werd de respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop. Naast de algemene inkooptrends heeft Supply Value onderzocht welke inkoopthema’s structureel een andere rol zullen krijgen als gevolg van de coronacrisis. Tot slot staan we stil bij de verschillen in trends tussen Nederland en België.

In totaal hebben 389 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek, waarvan er 61 werkzaam zijn in België.

Trends 2021

Aan de respondenten is gevraagd hoeveel prioriteit zij van plan zijn te geven aan 16 inkoop-gerelateerde thema’s in 2021. Hierbij is een vijfpuntschaal gebruikt, oplopend van (1) heel weinig prioriteit tot (5) heel veel prioriteit. De top 3 trends voor 2021 zijn als volgt:

Leveranciersmanagement staat steevast in de top 3 de laatste jaren, waarbij meerdere malen op nummer één. Dit laat zien dat organisaties nog steeds de toegevoegde waarde zien in het samenwerken met leveranciers en hier ook steeds meer op gaan inzetten. Supply Value ziet het toenemend strategisch belang van de inkoopafdeling als de belangrijkste reden achter de grote interesse in deze trend. Organisaties besteden over het algemeen steeds meer uit. De invloed van leveranciers op de core business wordt groter, waardoor het juist managen van deze leveranciers van strategisch belang is voor de organisatie. Op een tweede plek staat het alignen van inkoop met de business en strategie, een trend die de afgelopen jaren met een opmars bezig is. Het strategisch belang van inkoop wordt in steeds meer organisaties gezien als een essentiële schakel in het succes van de organisatie. Op de derde plek staat het optimaliseren van de processen binnen de inkoopfunctie. Deze trend staat in 2021 twee plekken hoger dan verleden jaar. Supply Value ziet de coronacrisis als de belangrijkste oorzaak voor de toename in interesse voor deze trend. Veel organisaties zijn kritisch naar de eigen processen gaan kijken met als doel om deze te optimaliseren. Met op korte termijn besparingen tot gevolg en op de lange termijn biedt het organisaties mogelijkheden om sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen in de omgeving.

Coronatrends

De coronacrisis heeft gezorgd voor een bizar jaar, ook op het gebied van inkoop. Dit leverde wereldwijd veel uitdagingen op. Waar toeleveringsketens de laatste jaren steeds internationaler werden, stonden veel inkoopprofessionals ineens voor ongekende uitdagingen omdat essentiële producten niet meer konden worden geleverd. China, de fabriek van de wereld, kwam tot stilstand. Supply Value deed onderzoek naar de belangrijkste geleerde lessen en naar welke thema’s een andere rol zullen krijgen als gevolg van de coronacrisis. De drie belangrijkste thema’s zijn:

1) Risicomanagement
2) Partnerships
3) Analyseren en herinrichten van inkoopprocessen

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten aangeeft dat risicomanagement structureel meer aandacht zal krijgen als gevolg van de coronacrisis. Supply Value is van mening dat risicomanagement als integraal onderdeel van het inkooppro

ces moet worden gezien. (Te) vaak wordt risicomanagement als extra last beschouwd, terwijl het gezien kan worden als een mogelijkheid om meer waarde te creëren. Met gedegen risicomanagement kunnen risico’s worden gemitigeerd of juist bewust worden aangegaan. Je komt hiermee als organisatie meer ‘in control’, wat inhoudt dat je beter in staat bent om proactief te reageren op een veranderende omgeving.

Om risico´s te beheersen maken we binnen Supply Value gebruik van een 5 stappen model, het Value Risk Model. Het Value

Risk Model biedt handvatten om risico´s in een continu leerproces te managen. Het model doorloopt een iteratief proces van risico´s identificeren tot mitigeren. Met dit model worden risico´s in kaart gebracht én passende maatregelen geprioriteerd, toegewezen en gepland. Dit creëert bewustzijn bij medewerkers en zorgt middels het continue proces dat het signaleren van risico’s en het voorstellen van maatregelen is ingebed in de organisatie.

Verschillen tussen België en Nederland

Als we kijken naar de inkooptrends voor 2021 voor Belgische inkoopprofessionals zien we een aantal verschillen met de Nederlandse collega’s.
Zoals te zien is in onderstaande tabel is het alignen van inkoop met de business en strategie de belangrijkste trend voor Belgische inkoopprofessionals in 2021, terwijl deze bij Nederlandse collega’s op de derde plek staat. Daarnaast staat contractmanagement bij de Nederlandse inkoopprofessional op de tweede plek, terwijl deze trend bij de Belgische collega’s op de zevende plek staat. Een ander opvallend verschil is dat risicomanagement bij de Belgische inkoopprofessionals wel in de top drie is geëindigd terwijl deze trend bij de Nederlandse inkoopprofessionals ‘slechts’ op de zevende plek eindigt. Dit laat duidelijk zien dat de Belgen beter het belang van risicomanagement inzien, terwijl de relevantie in veel organisaties in Nederland vaak wordt onderschat.

Ook in de thema’s die onderzocht zijn in het licht van de coronacrisis zijn een paar verschillen tussen de twee landen waar te nemen. Zo gaan in vergelijking tot de Nederlandse collega’s veel Belgische inkoopprofessionals hun sourcingstrategie heroverwegen. Hierbij is met name het verschil groot als het gaat om multiple sourcing, met 44% van de Belgen die wat met dit thema gaat doen tegenover 23% van de Nederlandse collega’s. Multiple sourcing hebben we gedefinieerd als het gebruiken van 3 of meer verschillende leveranciers voor het inkopen van dezelfde goederen of diensten, met als doel het beperken van de afhankelijkheid van een enkele leverancier. De Belgische inkoopprofessional zet dus in op risicospreiding, geen onverstandige keuze als je het ons vraagt.

Volledige onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport met concrete aanbevelingen en tips is te downloaden op https://www.supplyvalue.nl/het-supply-value-inkoop-trendsonderzoek-2021-is-gepubliceerd/

 

Bron: Supply Value – 28/01/2021

 

Vond je dit artikel omtrent inkooptrends voor 2021 interessant? Lees dan ook Naar een model om leveranciers duurzaam te selecteren