Lacune in de wetgeving omtrent digitale logistieke platformen

Een studente van de Universiteit Antwerpen onderzocht

de mate van digitalisering in de transport- en logistieke sector waarbij de vraag rijst of de verouderde wetgeving nog toepasselijk is dan wel of een nieuw regelgevend kader opportuun is. Dit werd onderzocht vanuit juridisch-economisch perspectief middels een literatuurstudie, diepte-interviews en een enquête die mede werd verspreid door de verladersvereniging OTM. De focus ligt op het al dan niet erkennen van digitale transportdocumenten, handtekeningen, logistieke platformen en technologische trends.

Niettegenstaande er reeds veel digitale innovaties bestaan, wordt een wijdverspreid gebruik ervan belemmerd door bepaalde factoren. Enerzijds is het huidige wetgevend kader complex en verouderd wat de toepassing op digitale transportdocumenten niet vanzelfsprekend maakt. Anderzijds is er een lacune in de wetgeving omtrent digitale logistieke platformen. Haar onderzoek identificeert zowel de kansen als obstakels van de digitalisering en tracht een manier te vinden om met de bestaande uitdagingen om te gaan. Deze bevinden zich zowel op beleidsniveau als in de sector zelf. De bevindingen kunnen relevant zijn voor actoren in de maritieme toeleveringsketen, academici en beleidsmakers. De bekomen resultaten vereisen inbreng vanuit de sector zelf maar ook verder onderzoek en een vernieuwd regelgevend kader.

 

Vandaag zijn de resultaten van haar Masterproef bekend en die inzichten delen we dan ook graag met jullie.

Masterproef Julie Van den Audenaerde

Bron: Masterproef Julie Van den Audenaerde / Promotor Christa Sys / 08/02/21