Rond 1980 richtten in Kortrijk een 15-tal transportverantwoordelijken van industriële ondernemingen een belangenvereniging op, de Organisatie van Traffic Managers. Het doel van deze vereniging was kennis en ervaring uit te wisselen, zoeken naar oplossingen voor problemen van gemeenschappelijke aard en de vakkennis verruimen. Dit initiatief was aanvankelijk regionaal van aard. Vanuit het Kortrijkse breidde OTM zich uit tot een nationale vereniging en nam het de vorm aan van een Vereniging Zonder Winstoogmerk, waarvan de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 1989. De benaming "Organisatie Traffic Managers" werd stelselmatig aangevuld, eerst met "Belgische Multimodale Verladersorganisatie" en via dergelijke aanpassingen zijn we geëindigd bij OTM Belgian Shippers’ Council.
Vele bedrijven zagen meer en meer het belang in van een controle en sturing van de volledige "supply chain". Verladers en logistieke dienstverleners zijn allemaal "Partners" in de verschillende goederenstromen. Daarbij was een open dialoog meer dan ooit noodzakelijk. Daarom heeft OTM er in 1998 voor gekozen om de vereniging open te stellen voor alle partijen die bij de logistieke dienstverlening betrokken zijn, zonder echter hun eigenheid als "Verlader en Opdrachtgever" te willen verloochenen. Iedere ondernemer verwacht van haar managers een toegevoegde waarde en speurwerk naar optimalisatie en kostenbeheersing. OTM was er toen al van overtuigd dat de functie "Logistiek - Traffic Manager " een meerwaarde kon bieden bij het opstellen van transportconcepten, marketing, aankoop van diensten, kostenopvolging, douane, goederenverzekering, enz.

Daarnaast heeft OTM, in het kader van het verdedigen van de beroepsbelangen van de "Verlader", ook altijd een invloed willen hebben op besluitvorming rond transport- en logistieke problemen, dit via vertegenwoordiging in verschillende commissies en overlegstructuren. OTM leverde, met zijn praktische kennis vanuit het bedrijfsleven zeker een positieve bijdrage in de diverse onderhandelingen en zette in op lobbywerk. In 2016 verdiepten de bestuursleden zich in de opmaak van een Memorandum in samenwerking met de Nederlandse verladersorganisatie Evofenedex en ESC. Beide verladersorganisaties constateerden drie trends: een woud aan regels door versnipperende bevoegdheden; een gebrek aan samenwerking door de bevoegde diensten alsmede digitaliseringsachterstand. Dit alles draagt zeker niet bij aan het opzetten van een optimale Supply Chain, die in vele gevallen ook grensoverschrijdend is, zeker voor Belgische en Nederlandse bedrijven. De logistieke kost wordt geschat op 10 tot 15% van de totale productkost binnen de EU en weegt dus ook op onze concurrentiepositie. Hoewel deze kost zeker niet alleen bepaald wordt door beschikbare infrastructuur en regelgeving is de invloed van de overheden hierop aanzienlijk.EVO en OTM stellen zich tot doel deze kosten, bepaald door het speelveld, te minimaliseren en dit memorandum gaf daartoe een belangrijke aanzet. Het werd op in 2016 voorgesteld in de Benelux Unie in brussel. Ook het opleidingsaanbod verruimde zich en richtte zich meer op de middenkaders.

Europa zet meer en meer de krijtlijnen uit op vlak van transport en duurzaamheid. Sinds 2004 vertegenwoordigt OTM ook de Belgische verladers binnen de ESC, de European Shippers' Council. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatie haar naam aangepast heeft naar "OTM Belgian Shippers' Council".

  • Tijdens de tweejaarlijkse OTM Awards prijsden we 9 edities lang innovatieve bedrijven in de sector.
  • OTM organiseerde sinds 2007 ook jaarlijks ‘De Dag van de Verlader’ een kwalitatief seminarie rond hot-topics waar vele verladers ieder jaar present waren.
  • In 2008 werd Topcoaches 4 Toptalent boven het doopvont gehouden met als doel topstudenten in hun laatste jaar Logistiek Management in en rond hun stage intensief te laten begeleiden door een logistieke topcoach van een bedrijf en deze 'high potentials' sneller en beter inzetbaar te maken voor hogere logistieke functies.
  • Vanaf 2018 kwam de Logistics Hackathon, die daarenboven nog eens de link maakte met onze toekomst, de ‘logistieke studenten’.

Er werd steeds geprobeerd om innovatie in de sector in de spotlights te plaatsen.

Bij OTM zijn op het moment van de fusie ongeveer 300 bedrijven aangesloten, zowel KMO's als multinationals. We zijn ervan overtuigd dat de samenvoeging van onze kennis met deze van de inkoopexperts alleen maar aansluit bij de Supply Chain noden van onze leden anno 2021. We proberen hen via deze contentwebsite up-to-date nieuws uit de sector te brengen en via opleidingen, events, round-tables een groot Supply Chain netwerk uit te bouwen.

Memorandum_EVO_en_OTM_2016